Οργανωτική Διάρθρωση

H Οργανωτική διάρθωση της επιχείρησης φαίνεται στο διάγραμμα στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Οργανωτική Διάρθρωση